Frågor om Salt

Här finns några vanliga frågor om Salt och våra svar. Har du andra frågor så kontakta Salt!

Varför behöver vi Saltföreningar?
Salt är EFS barn- och ungdomsorganisation. Vi behöver inte Saltföreningar för att driva barn- och ungdomsverksamhet i EFS, men EFS har på riksnivå beslutat att flytta över alla frågor rörande barn och ungdom till Salt. Genom att bilda en lokal Saltförening kommer föreningen även i fortsättningen att få stöd av en riksorganisation. Genom att bilda en förening och ansluta verksamhet till föreningen stödjer föreningen också Salt genom att verksamheten genererar stadsbidrag som blir en del i den finansiering som Salts organisation på riksnivå har. Bland annat driver Salt Patrullriks, TEJP, volontärprogram, utbytesprogram och materialproduktion. Genom att bilda en Saltförening stödjer man också en del av distriktets verksamhet. De flesta kommunerna kräver också att verksamheten är anslutet till ett godkänt barn- och ungdomsförbund för att fortsätta få kommunala bidrag. EFS var en godkänd organisation fram till och med 2005, men är det alltså inte längre. Därför måste barn- och ungdomsverksamheten i de flesta fall vara ansluten sig till Salt för att få kommunala bidrag.

Vem beslutar om att bilda en Saltförening?
Vem som helst kan besluta om att starta en Saltförening. För att ha någon verksamhet bör dock Saltföreningen vara överens med EFS-föreningen eftersom det är EFS-föreningen som driver verksamheten idag. Läs mer om hur det går till att bilda en Saltförening här.

Kan inte EFS automatiskt ansluta sin verksamhet och sina medlemmar till Salt?
Nej, det går inte. Hela poängen är att öka det demokratiska inflytandet i rörelsen. Att automatiskt ansluta verksamheter och medlemmar utan deras vetskap är inte demokratiskt. Därför måste det till ett aktivt beslut att bilda en förening samt aktiva beslut från varje medlem att gå med i föreningen.

Vad krävs av en Saltförening?
För att bilda en Saltförening behövs en verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Verksamheten bör omfatta minst fem barn eller ungdomar. Denna verksamhet ska ledas av en styrelse som väljs på ett årsmöte. Till årsmötet ska också en verksamhetsberättelse finnas.

Vilka krav finns på medlemmarna i en Saltförening?
Det finns inga krav på medlemmarna, tvärtom måste föreningen tillämpa öppet medlemsintag, dvs att ingen får nekas inträde till föreningen på grund av religion, hudfärg mm. Däremot kan föreningen utesluta en medlem om den inte verkar för syftesparagrafen i stadgarna. För att bli medlem i en Saltförening behöver personen i fråga inte ha en bekännande tro, utan potentiell medlem är vad vi inom EFS tidigare kallade medlem i aktivitet.
För att bli medlem i en Saltförening så måste medlemmen antingen betala en medlemsavgift eller, om sådan ej förekommer i föreningen, skriva på ett papper där personens namn, adress, kön och ålder finns.

Måste en person vara medlem för att föreningen ska få bidrag för personen?
Både ock. För att Salt ska få statsbidrag och landstingsbidrag för personen måste personen vara medlem i föreningen. Detta gör att föreningen inte får sin del av statsbidraget för en person som inte är medlem i förningen. Kommunala bidrag får föreningen oavsett om personen är medlem i föreningen eller inte. Dock måste det i de flesta fall finnas minst fem medlemmar i föreningen för att föreningen ska vara berättigat till kommunala bidrag.

Kan vem som helst sitta i Saltstyrelsen?
Följer man normalstadgarna som är godkända på Salts konstituerande årsmöte ska den som sitter i styrelsen vara beredd att verka för § 1-2 i stadgarna. Det finns inga andra krav på en styrelseledamot i den lokala styrelsen.

Hur registrerar vi vår Saltförening?
Salt: Skicka in antagna stadgar. Kommun: Det är lite olika beroende på vilken kommun föreningen har sitt säte. Lär mer här.

Varför måste vi registrera föreningen hos kommunen?
Föreningen måste registreras hos kommunen för att erhålla kommunala bidrag så som lokalbidrag och aktivitetsstöd.

Varför måste vi registrera föreningen hos Salt riks?
Många kommuner har som krav att för att ge kommunala bidrag måste föreningen vara registrerad hos en godkänd riksorganisation. EFS är inte en godkänd riksorganisation efter den 1 januari 2006. Det är däremot Salt varför föreningen måste registrera sig hos Salt. Salts rikskansli finansieras av stöd beroende på antalet föreningar och medlemmar varför en registrering till Salt inte bara är bra för Saltföreningen utan även för hela rörelsen.

Varför behöver föreningen ett bankgiro/plusgiro?
Föreningen behöver ett bankgiro eller ett plusgiro (tidigare postgiro) för att kunna ta emot bidrag från Salt och från kommunen. Saltföreningen kan dock samordna sitt bankgiro eller plusgiro med EFS-föreningens om man tycker att det är enklast. Detta bör kassören i Saltföreningen och EFS-föreningen (det kan vara samma person) komma överens om. Kontakta också föreningens revisor för konsultation.

Varför behöver föreningen ett organisationsnummer?
Ett organisationsnummer krävs av olika anledningar. Dels behövs ett organisationsnummer för att kunna skaffa ett bankkonto vilket krävs för att ha ett bankgiro eller plusgiro. Behöver föreningen inte ett eget bankkonto kan det vara så att kommunen kräver att föreningen har ett organisationsnummer för att kunna registrera föreningen. Om det är så att föreningen inte behöver ett eget bankkonto och att kommunen föreningen har sitt säte i inte har som krav på att ha ett organisationsnummer behöver föreningen i teorin inte ha ett organisationsnummer. Det kan dock vara bra att ha ett organisationsnummer ändå då det krävs i vissa andra sammanhang.

Vilka bidrag kan Saltföreningen få?
För varje medlem i föreningen får föreningen 50 kronor av Salt riks. 25 kronor går tillbaka till Salt för en försäkring för medlemmen. Dessutom kan föreningen söka kommunala bidrag beroende på vilken kommun föreningen har sitt säte. Mer information om detta finns på respektive kommuns hemsida.

Hur fungerar Salt i en samarbetskyrka?
Det är inga problem att bilda och driva en Saltförening i en samarbetskyrka. Luleå stifts samarbetsråd med representanter både från stiftet och EFS menar att det inte är någon formell skillnad mellan Salt och Svenska kyrkans unga och eftersom det har varit okey att ha en Svenska kyrkan ungas grupp i en samarbetskyrka är det också helt okey att ha en Saltförening i en samarbetskyrka. Finns det både en SKU-förening och en Saltförening får inte båda föreningarna redovisa samma person i samma verksamhet. En uppdelning mellan föreningarna kan vara att SKU redovisar en grupp medan Salt redovisar en annan grupp, ett annat alternativ kan vara att SKU redovisar halva gruppen och Salt den andra halvan.
Samma sak gäller om samarbete finns mellan en Saltförening och en annan organisation som får bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Hur gör man om man anser att verksamheten är för liten för att bilda en egen förening?
Egentligen är ingen verksamhet för liten för att bilda en förening. Har verksamheten mer än tre medlemmar kan det bildas en styrelse. Det finns många sätt att väva in styrelsearbetet och verksamhetsberättelsen i verksamheten så Salt Västerbotten rekommenderar ändå att en förening bildas så lokalt som möjligt. Kontakta gärna Salt Västerbotten för att diskutera er situation närmare.

Om man ändå anser att detta med att ha egen förening blir för mycket jobb så finns det olika alternativ. Ett alternativ är att man går ihop ett antal platser och bildar en gemensam Saltförening eller att man ansluter sin barn- och ungdomsverksamhet till en befintlig Saltförening i samma kommun. Ett annat alternativ är att styrelsen för EFS-föreningen går in som styrelse för Saltföreningen. Årsmötet som EFS-föreningen har blir då också årsmötet för Saltföreningen men detta är en lösning som Salt Västerbotten inte rekommenderar eftersom Saltföreningen då enbart blir en förening för att få bidrag och dess egentliga syfte inte kommer fram.

Hur administreras scoutgrupper i Salt?
EFS Scout är en del av Salt och en sektion inom KFUK-KFUMs Scoutförbund. All medlemsredovisning sker från och med 2008 endast till Salt.
(Scoutverksamhet inom EFS som inte är en del av en Saltförening fungerar som en fristående kår och sköter sin redovisning direkt till scoutförbundet – liksom före 2008)

Finns det frågor du inte fått svar på så tveka inte att kontakta konsulenterna på EFS/Salt Västerbotten för att få mer information.

 
  Logga in Forum