Senaste från EFS Västerbotten
Anna-Karin Westman

Årshögtid i Sörböle kyrka

Lokalt

2015-03-07

EFS missionsförening i Sörböle hade årshögtid 21 februari 2015 i Sörböle kyrka.

Lördagen var årsmötesdag, med verksamhets- och ekonomisk rapport, likaså budgetbeslut och val till de olika uppgifterna i föreningen. Årsmötet behandlade verksamhetsplanen för 2015. Styrelsens förhoppning infriades då många slöt upp till årshögtiden och tillsammans fick man glädjas åt det gångna årets verksamheter och gemensamt planera inför det nya arbetsåret.

Att leda årsmötet utsågs Anders Kågström med Anna-Karin Westman som vice ordförande (bilden ovan) samt som sekreterare Per-Olof Marklund.

I verksamhetsberättelsen inledning angav styrelsen tonen: ”När vi ser tillbaka på verksamhetsåret 2014 har mycket hänt men också mycket varit som vanligt. Det finns mycket att glädjas över inte minst de trogna skaror av medlemmar och gudstjänstfirare och deltagare i våra olika verksamhetsgrupper. Engagerade medlemmar, anställda och besökare som tar ansvar för arbete och gemenskap. Under året som gått har förändringar skett i arbetslaget då Ola Persson slutat och övergått till skolpräst på Folkhögskolan Edelvik samt att Catharina Stenlund har tjänstledighet för studier. Elisabeth Andersson vikarerar för Catharina, Åke Hägglund innehar tjänsten som samarbetskyrkopräst. Nya medlemmar har välkomnats i föreningen och några har lämnat oss. Vi gläds över dem som kommer från andra nationer och kulturer och delar vår gemenskap. Att vi nu till hör Skellefteå pastorat har också inneburit vissa förändringar och utmaningar men inget som negativt påverkat verksamheten.”

Gudstjänstfirandet är en av de grundläggande verksamheterna i församlingen därför är det glädjande att så många deltar i gudstjänstfirandet i Sörböle kyrka. Vid de 55 huvudgudstjänsterna har inte mindre än ca 3500 personer närvarat under året vilket ger ett snitt av 63 personer per gudstjänst. Utöver våra egna körer och anställda har gudstjänsterna berikats med sång och musik av gästande sångare, körer och musiker. I en samarbetskyrka får vi också del av god medverkan av övriga präster och diakoner i landsförsamlingen. Likaså har vi haft förmånen att sammanlysa ett antal gudstjänsttillfällen till landskyrkan och övriga verksamheter inom församlingen.

Årsmöte i Sörböle kyrka

Många hade slutit upp till Sörböle EFS årsmöte i kyrkan.

Ett ledord under året har varit gemenskap, där fikat/mat efter samlingarna varit att alla skall känna sig, har fyllt en stor uppgift. All evangelisation börjar i skapelseplanet där vi möts som individer och kan samtala om väder och vind för att skapa en relation. Det öppnar för djupare saker och tankar. Målet har varit att ingen skall känna sig ovälkommen och att ekonomin inte skall vara ett hinder för gemenskap alla betalar efter sin förmåga.

I Sörböle kyrka har under hösten hållits gudstjänst där Eritreanska Ortodoxa kyrkan firat sin mässa på sitt språk. Det är spännande och trevligt att få del av andras gudstjänster och vi har säkert mycket att lära av varandra.

Hemgrupper bibelstudier har också detta år varit en bas i verksamheten. Träffar kring frågor flyktingproblematik och främlingskap har bearbetats.
Hembesöksgruppen och värdgruppen vid Brogården har stött och fungerat i samband med andakterna på Brogården och är en viktig tillgång i äldreomsorgen.

Barn- och ungdom/Sörböle Salt utan Miniorer, Club syd, Öppet hus, Efterplugget, barnkören Hit & Dit, och Luciafirande m.m. – har man inte försökt beskriva den myckna verksamheten.
Sörböle kyrkas kör, Ta ton och höstens stora begivenhet körprojektet Sjung Nu, gav mersmak.

Flyktingar och integration har varit en viktig ingrediens i verksamheten, ”Lätt svenska”-gruppen är viktig för nybörjaren och för den som kan redan lite svenska. De som deltar i LS deltar också i övrig verksamhet för att få nya vänner och komma in i den svenska gemenskapen. Våra frivilligledare och anställda har här gjort ett gott arbete.

Som vanligt, alltsedan 2008 genomfördes Globalfesten tillsammans i Församlingsgården landsförsamlingen i november. Det blev en strålande fest för invandrare och svenskar ca 250 personer deltog.

Kaarakaffe på fredagsmorgon för daglediga herrar drar många besökare. Där dricker man kaffe och dryftar nutidshändelser.

Syföreningen har under året samlats var fjortonde dag med en gästtalare och med en stående insamling till EFS mission. Och likt tidigare år också stött den årliga julmarknaden i Sörböle kyrka

Styrelse Personal och kommittéer i Sörböle kyrka har genomfört året på ett gott sätt: Styrelsen är ansvarig för verksamheten och har haft elva stycken sammanträden och dess utsedda kommittéer och utskott ett flertal träffar. Personalgruppen om präst, diakon, musiker, pedagog och vaktmästare tillsammans med frivilligledare har genomfört arbetet på ett bra sätt.

På Sörböle kyrkas hemsida finner du verksamheten i dess helhet, som gudstjänster grupper och träffar.

Fastigheten Sörböle kyrka ägs av missionsföreningen där fastighetsutskottet ansvarat för skötsel och underhåll på ett berömvärt sätt

Ekonomin i föreningen delgavs årsmötet och föreningens revisorer föreslog årsmötet styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året. Vilket också blev årsmötets beslut.

Under året har till EFS mission centralt insänts 104 639 kr. personalkostnaderna har uppgått till 1 043 666 kr. verksamhetskostnaderna till 449 340 kr. Bidrag från församlingen 1 275 300 kr.

Gåvogivandet har varit stort under året och det har gett möjligheten till fortsatt gediget arbete trotts det behövs ytterligare medel för att bredda fördjupa och för framtiden konsolidera verksamheten.

Årsmötet beslöt anta den budget styrelsen föreslagit och föreslog att styrelsen frimodigt kan nyttja tillgångar för offensiva projekt som bör igångsättas.

Styrelsevalet: Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter. I tur att avgå var Stig Granlund och Anna-Karin Westman, Anna-Karin W ställde inte upp för återval varför valberedningen föreslog May Marklund. Årsmötet beslutade utse Stig Granlund och May Marklund till styrelsen för en tid av tre år.

Alltså vår mångårige ordförande Anna-Karin Westman, hon avtackades och fick ett fång tulpaner.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Magnus Stenberg till ny ordförande efter Anna-Karin Westman.

I samband med söndagens högtidsgudstjänst blev det förbön för den nya styrelsen och den nyvalde ordföranden.

EFS missionsförening går härmed in i sitt 70:e verksamhetsår; (se boken ”Från bönhusrörelse till samarbetskyrka”) du finner en spänstig sjuttioåring.

Thorgny Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.c

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

← Äldre nyheter

 
  Logga in Forum