Vad är EFS?

EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan, en självständig organisation med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

EFS finns på många håll i Sverige med lokala missionsföreningar som bas för arbetet och är samlad i en riksorganisation, uppdelad i sju geografiska distrikt. Varje distrikt har ett kansli och en distrikts-föreståndare som leder arbetet där. EFS Västerbotten är ett av distrikten.

Enligt EFS stadgar är huvuduppgiften att ”främja Kristi rikes tillväxt”. Detta vill rörelsen göra dels genom att hjälpa människor till personlig tro på Jesus Kristus, dels genom att stärka och bevara denna tro.

Bibeln

I EFS riktlinjer finns mer utförliga uppgifter om vad EFS är och står för. De går att ladda ner som en pdf-fil och läsa.

Teologi

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse:
Evangelisk för att det understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus. Det är genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud.
Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Bibeln är Guds ord till människan och grunden för den kristna tron. I bekännelse-
skrifterna från 1500-talet har reformatorerna tolkat vad tron innebär.
EFS delar Svenska kyrkans tro och bekännelse. Läs mer på Svenska kyrkans webbplats.

 
  Logga in Forum